Óvodai beíratás

2021. április 09., 09:25
Értesítés a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendjéről
Értesítjük a kedves szülőket, hogy a 2021/22-es nevelési évre az óvodai beíratás
2021. április 21.-tól április 23.-ig, 8-16 óra között lesz az óvodában.
Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét a nevelési év folyamán bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8.§ (2) bekezdése alapján, hogy a gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától /szeptember 1./ legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. E paragrafus alapján az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2021. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodában a nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31. napjáig tart.
Kötelező beíratni azt a gyermeket:
• Aki 3. életévét 2021. augusztus 31. napjáig betölti (a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni),
• Aki 5. életévét 2021. augusztus 31. napjáig betölti, és óvodába járási kötelezettségét családi napköziben teljesítette.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ el.
Csatolmányként megtalálható a felvételi kérelem (melyet kitöltve kérek behozni, amennyiben ez nem oldható meg formanyomtatványt tudunk biztosítani.)
Tájékoztatás kérhető: 06-30 624-4712-es telefonszámon.
Szombathné Takács Zsuzsanna
Tagintézmény vezető« Vissza az előző oldalra!


Önkormányzat Söpte - Magyar