Óvodai beíratás

2020. április 03., 08:39

Értesítés a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendjéről

 

Értesítjük a kedves szülőket, hogy a 2020/21-es nevelési évre az óvodai beíratás

2019. április 6-tól április 10-ig lesz.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel kérem, kerüljük a személyes találkozót és a gyermek adatait a következő email címre szíveskedjenek elküldeni

sznetakacszsuzsa@freemail.hu

Szükséges adatok:

 

-   a gyermek  neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, valamint, a  TAJ  kártya száma.

 

 Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét a nevelési év folyamán bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

 

Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8.§ (2) bekezdése alapján, hogy a gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától /szeptember 1./ legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. E paragrafus alapján az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2020. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.

 

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

 

 A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében  lakik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodában a nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31. napjáig tart.

 

Kötelező beíratni azt a gyermeket:

  • aki 3. életévét 2020. augusztus 31. napjáig betölti (a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni),
  • aki 5. életévét 2020. augusztus 31. napjáig betölti, és óvodába járási kötelezettségét családi napköziben teljesítette.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ el.

 

Tájékoztatás kérhető: 06-30 624-4712-es telefonszámon.

                                      

                                                                                        Szombathné Takács Zsuzsanna

                                                                                                     Tagintézmény vezető

 

 

 




« Vissza az előző oldalra!


Önkormányzat Söpte - Magyar